Sveika, Lìga! Liels paldies par atsaucìbu un vakar ieguldìto darbu. Sanèmu neizmèrojamu pateicìbu no pasùtìtàjas, bèrniem un vinu mammàm.
Lai laimìgs Jaunais gads un tagad zinàsu, kam zvanìt, ja atkal bùs vajadzìgs brìniskìgs animators! Paldies! Zanda